niedziela, 26 marca 2023

Share |
Uporządkowanie listy dokumentów: 48: 1944 listopad 14 - Pismo Zastępcy Kierownika Resortu Informacji i Propagandy w Lublinie do Naczelnika Wydziału Propagandy Filmowej w sprawie spekulacji biletami w kinie Słońce w Siedlcach 49: 1944 grudzień 2 - Pismo Kierownika Wydziału Propagandy Filmowej w Lublinie do Kierownika Resortu Informacji i Propagandy w sprawie przejęcia aparatury projekcyjnej 50: 1944 (grudzień), brak dokładnej daty - Pismo Kierownika Oddziału Kinofikacji w Lublinie do Resortu Informacji i Propagandy w sprawie przejęcia kina Muza w Rzeszowie przez wojsko 51: 1945 (styczeń), brak dokładnej daty - Sprawozdanie kina objazdowego nr 3 z objazdu po województwie lubelskim i rzeszowskim (fragment) 52: 1945 styczeń 23 - Sprawozdanie grupy propagandowej z działalności na terenie województwa kieleckiego, sporządzone w Lublinie 53: 1945 (kwiecień), brak dokładnej daty - Sprawozdanie kierownika kina objazdowego (fragment) 54: 1946 luty 2 - Podanie Koła Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w Okęciu w sprawie koncesji na prowadzenie kina 55: 1946 marzec 10 - Artykuł Kino wyrusza na wieś w biuletynie informacyjnym „Filmu Polskiego 56: 1946 marzec 23 - Pismo kierownika świetlicy w Przecławiu do Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu kina objazdowego 57: 1946 kwiecień 9 - Pismo Ministerstwa Informacji i Propagandy do Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Sulęcinie w sprawie koncesji na prowadzenie kina 58: 1946 kwiecień 11 - Pismo Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Łodzi do Wydziału Kin Objazdowych Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w sprawie funkcjonowania kin objazdowych 59: 1946 kwiecień 13 - Charakterystyka uczestników kursu kierowników kin objazdowych sporządzona w Centralnej Szkole Polityczno-Wychowawczej Ministerstwa Informacji i Propagandy w Łodzi 60: 1946 kwiecień 15 - Pismo Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Nysie do Urzędu Informacji i Propagandy w Katowicach w sprawie zorganizowanego przez Powiatowy Komitet Polskiej Partii Robotniczej seansu filmu propagandowego Nr 61.1946 maj 29 - Sprawozdanie kierownika Referatu Kin Objazdowych z wyjazdu służbowego do Łodzi 1946 (lipiec/sierpień), brak dokładnej daty - Pismo Ministerstwa Informacji i Propagandy tło Kota Ligi Kobiet w Borowiczkach w sprawie koncesji na prowadzenie kina Nr 63. 1946 wrzesień 9 - Wytyczne programowe kursu dla kierowników kin organizowanego przez Instytut Filmowy w Łodzi Nr 64. 1946 wrzesień 18 - Pismo kierownika Referatu Kin Objazdowych w Warszawie do Biura Organizacyjnego Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie pracy kin objazdowych w województwie warszawskim Nr 65. 1946 (październik), brak dokładnej daty - Instrukcja dla kierowników kin objazdowych (fragment) Nr 66. 1946 listopad 26 - Wykaz tematów prelekcji dla kierowników kin objazdowych Okręgowego Zarządu Kin w Poznaniu Nr 67. 1946 listopad 26 - Sprawozdanie z pracy kina objazdowego nr 4 Okręgowego Zarządu Kin w Warszawie za listopad 1946 r. Nr 68. 1946 grudzień 3 - Sprawozdanie ze zjazdu kierowników i referentów kin objazdowych w Łodzi sporządzone w Warszawie (fragment) Nr 69. 1946 (listopad/grudzień), brak dokładnej daty - Stenogram obrad I Zjazdu Kierowników i Referentów Kin Objazdowych w Łodzi zorganizowanego 28 listopada 1946 r. (fragment) Nr 70. 1946 grudzień 30 - Pismo Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy we Wrodawiu do Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie kina objazdowego Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej Nr 71. 1947, brak dokładnej daty - Pogadanka towarzysząca seansom w kinach objazdowych przygotowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Nr 72. 1947 styczeń 29 - Sprawozdanie z pracy kina objazdowego nr 5 Okręgowego Zarządu Kin w Warszawie (fragment) Nr 73. 1947 luty i - Sprawozdanie Referatu Kin Objazdowych w Warszawie Nr 74. 1947 luty 25 - Sprawozdanie kierownika kina objazdowego nr 4 Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy za luty 1947 r. Nr 75. 1947, brak dokładnej daty - Pismo Komitetu Partyjnego Filmowców Polskich w Katowicach do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie nominacji kierownika nr 76 pismo adwokata do Miejskiej Komisji Upaństwowenia PRzedsiębiorstw w Łodzi w sprawie upanstwowienia kina Rialto 1947 lipiec 25 - Zarządzenie nr 653 Zastępcy Naczelnego Dyrektora Przemysłu Filmowego „Film Polski" w Warszawie w związku z katastrofą budowlaną w Strzegomiu (fragment) 1947 sierpień 22 - Sprawozdanie z kursów dla pracowników kin objazdowych 1948 październik 22 - Pismo Centralnego Zarządu Kin i Eksploatacji Filmów w Warszawie do Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w sprawie przekształcenia sali w nieruchomość Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem" w Warszawie na kino (fragment) 1948 listopad 6 - Okólnik nr 48 dyrektora Okręgowego Zarządu Kin i Eksploatacji Filmów we Wrocławiu, dotyczący akcji grudniowej i widowni niepełnoletniej (fragment) 1948 listopad 15 - Pismo Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" do Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi w sprawie mienia kina Bałtyk w Sieradzu 1948 (listopad/grudzień), brak dokładnej daty - Protokół z konferencji dyrektorów Okręgowych Zarządów Kin i Eksploatacji Filmów, zorganizowanej w dniach 27-29 listopada 1948 r. (fragment) 1948 grudzień 10 - Zażalenie kierownika kina objazdowego nr 74 do Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 1949 marzec 3 - Pismo pracowników Kopalni Miedzi i Zakładu Przeróbczego „Lena" w Witkowie do Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" z prośbą o wypożyczanie filmów na pokazy dla załogi kopalni (fragment) 1949 marzec 21 - Pismo Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w Warszawie do Wydziału Kultury i Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie wypożyczania filmów dla pracowników Kopalni „Lena" 1949 lipiec 2 - Pismo Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Legnicy do Wydziału Oświaty KC PZPR w Warszawie w sprawie działalności kina Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i949 wrzesień 2 - Pismo Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w Warszawie do Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie działalności kin Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 88.1949 (wrzesień), brak dokładnej daty - Stenogram zebrania Rady Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski", odbytego 9 września 1949 r. (fragment) Nr 89.1950 - Ramowy program dla kinooperatorów kin wiejskich, brak dokładnej daty Nr 90.1950 styczeń ii - Protokół zebrania Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie, odbytego 7 stycznia 1950 r. (fragment) Nr 91.1950 październik 3 - Okólnik nr 8 Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w sprawie nadużyć w sprzedaży biletów kinowych Nr 92.1951 styczeń 8 - Zarządzenie nr 1 Okręgowego Zarządu Kin w Zielonej Górze w sprawie umieszczenia w kinach haseł propagandowych dotyczących wojny koreańskiej Nr 93.1951 styczeń 17 - Okólnik nr 3/51 Okręgowej Dyrekcji Centrali Rozpowszechniania Filmów w Bydgoszczy w związku z obchodami rocznicy śmierci Włodzimierza Lenina Nr 94.1951 luty 14 - Okólnik nr 7 Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu w związku z obchodami rocznicy powstania Armii Czerwonej Nr 95.1951 marzec 10 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 5 marca 1951 r. (fragment) Nr 96.1951 marzec 23 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 19 marca 1951 r. (fragment) Nr 97.1951 kwiecień 13 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 9 kwietnia 1951 r. (fragment) Nr 98.1951 kwiecień 26 - Okólnik nr 21/51 Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy w związku z imprezami majowymi Nr 99.1951 czerwiec 29 - Okólnik nr 31 Okręgowego Zarządu Kin we Wrodawiu w związku z rocznicą wybuchu wojny koreańskiej Nr 100.1951 lipiec 16 - Okólnik nr 11 Okręgowego Zarządu Kin w Koszalinie w związku z rocznicą ogłoszenia Manifestu PKWN Nr 101.1951 sierpień 21 - Okólnik nr 1/1 Okręgowego Zarządu Kin w Szczecinie odnośnie do bieżącej działalności kin (fragment) Nr 102.1951 sierpień 22 - Okólnik nr 34 Okręgowego Zarządu Kin w Zielonej Górze odnośnie do higieny i bezpieczeństwa pracy w kinach Nr 103. 1951 wrzesień 24 - Okólnik nr 47 Okręgowego Zarządu Kin w Krakowie w sprawie organizacji Festiwalu Filmów Radzieckich (fragment) Nr 104. 1951 paźdz]iemik 7 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu i października 1951 r. (fragment) Nr 105. 1952 (październik/listopad), brak dokładnej daty - Protokół z posiedzenia Kolegium Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie w dniu 30 października 1952 r. (fragment) Nr 106. 1951 listopad 6 - Okólnik nr 23/T Okręgowego Zarządu Kin w Rzeszowie w sprawie nagród za organizację Festiwalu Filmów Radzieckich Nr 107. 1952 (grudzień), brak dokładnej daty - Stenogram I Ogólnopolskiego Zjazdu Przodujących Pracowników Kin w Warszawie, który odbył się w dniach 28-29 grudnia 1952 r. (fragment) Nr 108. 1953, brak dokładnej daty - Analiza działalności Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy (fragment) Nr 109. 1953 (luty), brak dokładnej daty - Artykuł Kina dworcowe w Biuletynie CUK Nr 110. 1953 (marzec), brak dokładnej daty - Pismo dotyczące „Przeglądu filmów związanych z życiem i walką towarzysza Stalina" Nr 111. 1953 marzec 9 - Protokół z zebrania aktywu Okręgowego Zarządu Kin w Rzeszowie w związku ze śmiercią Józefa Stalina Nr 112. 1953 (maj), brak dokładnej daty - Opracowanie „Baza techniczna i jej zadania w roku 1953" wygłoszone na II Zjeździe Dyrektorów Okręgowych Zarządów Kin (fragment) Nr 113. 1953 czerwiec 10 - List pomocników kinowych z Katowic do redakcji audycji radiowej „Fala 49" Nr 114. 1953 (sierpień), brak dokładnej daty - Referat dyrektora Centralnego Zarządu Kin Kazimierza Nizińskiego „Geografia kin w Polsce" wygłoszony na zebraniu kolegium w dniu 13 sierpnia 1953 r. (fragment) Nr 115. 1953 grudzień 15 - Pismo dotyczące nieprawidłowości w sprzedaży biletów w kinie Robotnik w Lublinie Nr 116.1954 styczeń 29 - Pismo uczniów i pomocników z wrocławskich kin do redakcji audycji „Muzyka i Aktualności" Nr 117.1954 luty 6 - Skarga widza z Zielonej Góry do Centralnego Urzędu Kinematografii Nr 118.1954 lipiec 13 - Pismo ekspozytury Centrali Rozpowszechniania Filmów w Kielcach do redakcji audycji „Muzyka i Aktualności" w odpowiedzi na skargę słuchacza radiowego Nr 119.1955, brak dokładnej daty - Opracowanie Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie na temat ekonomiki kinematografii (fragment) Nr 120.1955 maj 16 - Notatka w sprawie pożaru kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim Nr 121. i955 maj 17 - Zarządzenie nr 45 prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie w związku z pożarem kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim (fragment) Nr 122. 1955 czerwiec 15 - Korespondencja w sprawie pożaru kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim Nr 123. 1955 (lipiec), brak dokładnej daty - Dokumenty związane z dochodzeniem w sprawie zażalenia kierownika kina Bagatela w Krynicy (wybór) Nr 124. 1956, brak dokładnej daty - Opracowanie Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie na temat kin oświatowych (fragment)