niedziela, 26 marca 2023

Share |
Uporządkowanie listy dokumentów: 48: 1944 listopad 14 - Pismo Zastępcy Kierownika Resortu Informacji i Propagandy w Lublinie do Naczelnika Wydziału Propagandy Filmowej w sprawie spekulacji biletami w kinie Słońce w Siedlcach 49: 1944 grudzień 2 - Pismo Kierownika Wydziału Propagandy Filmowej w Lublinie do Kierownika Resortu Informacji i Propagandy w sprawie przejęcia aparatury projekcyjnej 50: 1944 (grudzień), brak dokładnej daty - Pismo Kierownika Oddziału Kinofikacji w Lublinie do Resortu Informacji i Propagandy w sprawie przejęcia kina Muza w Rzeszowie przez wojsko 51: 1945 (styczeń), brak dokładnej daty - Sprawozdanie kina objazdowego nr 3 z objazdu po województwie lubelskim i rzeszowskim (fragment) 52: 1945 styczeń 23 - Sprawozdanie grupy propagandowej z działalności na terenie województwa kieleckiego, sporządzone w Lublinie 53: 1945 (kwiecień), brak dokładnej daty - Sprawozdanie kierownika kina objazdowego (fragment) 54: 1946 luty 2 - Podanie Koła Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w Okęciu w sprawie koncesji na prowadzenie kina 55: 1946 marzec 10 - Artykuł Kino wyrusza na wieś w biuletynie informacyjnym „Filmu Polskiego 56: 1946 marzec 23 - Pismo kierownika świetlicy w Przecławiu do Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu kina objazdowego 57: 1946 kwiecień 9 - Pismo Ministerstwa Informacji i Propagandy do Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Sulęcinie w sprawie koncesji na prowadzenie kina 58: 1946 kwiecień 11 - Pismo Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Łodzi do Wydziału Kin Objazdowych Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w sprawie funkcjonowania kin objazdowych 59: 1946 kwiecień 13 - Charakterystyka uczestników kursu kierowników kin objazdowych sporządzona w Centralnej Szkole Polityczno-Wychowawczej Ministerstwa Informacji i Propagandy w Łodzi 60: 1946 kwiecień 15 - Pismo Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Nysie do Urzędu Informacji i Propagandy w Katowicach w sprawie zorganizowanego przez Powiatowy Komitet Polskiej Partii Robotniczej seansu filmu propagandowego Nr 61.1946 maj 29 - Sprawozdanie kierownika Referatu Kin Objazdowych z wyjazdu służbowego do Łodzi 1946 (lipiec/sierpień), brak dokładnej daty - Pismo Ministerstwa Informacji i Propagandy tło Kota Ligi Kobiet w Borowiczkach w sprawie koncesji na prowadzenie kina Nr 63. 1946 wrzesień 9 - Wytyczne programowe kursu dla kierowników kin organizowanego przez Instytut Filmowy w Łodzi Nr 64. 1946 wrzesień 18 - Pismo kierownika Referatu Kin Objazdowych w Warszawie do Biura Organizacyjnego Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie pracy kin objazdowych w województwie warszawskim Nr 65. 1946 (październik), brak dokładnej daty - Instrukcja dla kierowników kin objazdowych (fragment) Nr 66. 1946 listopad 26 - Wykaz tematów prelekcji dla kierowników kin objazdowych Okręgowego Zarządu Kin w Poznaniu Nr 67. 1946 listopad 26 - Sprawozdanie z pracy kina objazdowego nr 4 Okręgowego Zarządu Kin w Warszawie za listopad 1946 r. Nr 68. 1946 grudzień 3 - Sprawozdanie ze zjazdu kierowników i referentów kin objazdowych w Łodzi sporządzone w Warszawie (fragment) Nr 69. 1946 (listopad/grudzień), brak dokładnej daty - Stenogram obrad I Zjazdu Kierowników i Referentów Kin Objazdowych w Łodzi zorganizowanego 28 listopada 1946 r. (fragment) Nr 70. 1946 grudzień 30 - Pismo Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy we Wrodawiu do Ministerstwa Informacji i Propagandy w sprawie kina objazdowego Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej Nr 71. 1947, brak dokładnej daty - Pogadanka towarzysząca seansom w kinach objazdowych przygotowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Nr 72. 1947 styczeń 29 - Sprawozdanie z pracy kina objazdowego nr 5 Okręgowego Zarządu Kin w Warszawie (fragment) Nr 73. 1947 luty i - Sprawozdanie Referatu Kin Objazdowych w Warszawie Nr 74. 1947 luty 25 - Sprawozdanie kierownika kina objazdowego nr 4 Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy za luty 1947 r. Nr 75. 1947, brak dokładnej daty - Pismo Komitetu Partyjnego Filmowców Polskich w Katowicach do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie nominacji kierownika nr 76 pismo adwokata do Miejskiej Komisji Upaństwowenia PRzedsiębiorstw w Łodzi w sprawie upanstwowienia kina Rialto 1947 lipiec 25 - Zarządzenie nr 653 Zastępcy Naczelnego Dyrektora Przemysłu Filmowego „Film Polski" w Warszawie w związku z katastrofą budowlaną w Strzegomiu (fragment) 1947 sierpień 22 - Sprawozdanie z kursów dla pracowników kin objazdowych 1948 październik 22 - Pismo Centralnego Zarządu Kin i Eksploatacji Filmów w Warszawie do Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w sprawie przekształcenia sali w nieruchomość Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem" w Warszawie na kino (fragment) 1948 listopad 6 - Okólnik nr 48 dyrektora Okręgowego Zarządu Kin i Eksploatacji Filmów we Wrocławiu, dotyczący akcji grudniowej i widowni niepełnoletniej (fragment) 1948 listopad 15 - Pismo Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" do Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi w sprawie mienia kina Bałtyk w Sieradzu 1948 (listopad/grudzień), brak dokładnej daty - Protokół z konferencji dyrektorów Okręgowych Zarządów Kin i Eksploatacji Filmów, zorganizowanej w dniach 27-29 listopada 1948 r. (fragment) 1948 grudzień 10 - Zażalenie kierownika kina objazdowego nr 74 do Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 1949 marzec 3 - Pismo pracowników Kopalni Miedzi i Zakładu Przeróbczego „Lena" w Witkowie do Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" z prośbą o wypożyczanie filmów na pokazy dla załogi kopalni (fragment) 1949 marzec 21 - Pismo Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w Warszawie do Wydziału Kultury i Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie wypożyczania filmów dla pracowników Kopalni „Lena" 1949 lipiec 2 - Pismo Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Legnicy do Wydziału Oświaty KC PZPR w Warszawie w sprawie działalności kina Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i949 wrzesień 2 - Pismo Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski" w Warszawie do Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie działalności kin Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 88.1949 (wrzesień), brak dokładnej daty - Stenogram zebrania Rady Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski", odbytego 9 września 1949 r. (fragment) Nr 89.1950 - Ramowy program dla kinooperatorów kin wiejskich, brak dokładnej daty Nr 90.1950 styczeń ii - Protokół zebrania Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie, odbytego 7 stycznia 1950 r. (fragment) Nr 91.1950 październik 3 - Okólnik nr 8 Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w sprawie nadużyć w sprzedaży biletów kinowych Nr 92.1951 styczeń 8 - Zarządzenie nr 1 Okręgowego Zarządu Kin w Zielonej Górze w sprawie umieszczenia w kinach haseł propagandowych dotyczących wojny koreańskiej Nr 93.1951 styczeń 17 - Okólnik nr 3/51 Okręgowej Dyrekcji Centrali Rozpowszechniania Filmów w Bydgoszczy w związku z obchodami rocznicy śmierci Włodzimierza Lenina Nr 94.1951 luty 14 - Okólnik nr 7 Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu w związku z obchodami rocznicy powstania Armii Czerwonej Nr 95.1951 marzec 10 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 5 marca 1951 r. (fragment) Nr 96.1951 marzec 23 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 19 marca 1951 r. (fragment) Nr 97.1951 kwiecień 13 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu 9 kwietnia 1951 r. (fragment) Nr 98.1951 kwiecień 26 - Okólnik nr 21/51 Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy w związku z imprezami majowymi Nr 99.1951 czerwiec 29 - Okólnik nr 31 Okręgowego Zarządu Kin we Wrodawiu w związku z rocznicą wybuchu wojny koreańskiej Nr 100.1951 lipiec 16 - Okólnik nr 11 Okręgowego Zarządu Kin w Koszalinie w związku z rocznicą ogłoszenia Manifestu PKWN Nr 101.1951 sierpień 21 - Okólnik nr 1/1 Okręgowego Zarządu Kin w Szczecinie odnośnie do bieżącej działalności kin (fragment) Nr 102.1951 sierpień 22 - Okólnik nr 34 Okręgowego Zarządu Kin w Zielonej Górze odnośnie do higieny i bezpieczeństwa pracy w kinach Nr 103. 1951 wrzesień 24 - Okólnik nr 47 Okręgowego Zarządu Kin w Krakowie w sprawie organizacji Festiwalu Filmów Radzieckich (fragment) Nr 104. 1951 paźdz]iemik 7 - Protokół z posiedzenia Rady Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w Warszawie w dniu i października 1951 r. (fragment) Nr 105. 1952 (październik/listopad), brak dokładnej daty - Protokół z posiedzenia Kolegium Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie w dniu 30 października 1952 r. (fragment) Nr 106. 1951 listopad 6 - Okólnik nr 23/T Okręgowego Zarządu Kin w Rzeszowie w sprawie nagród za organizację Festiwalu Filmów Radzieckich Nr 107. 1952 (grudzień), brak dokładnej daty - Stenogram I Ogólnopolskiego Zjazdu Przodujących Pracowników Kin w Warszawie, który odbył się w dniach 28-29 grudnia 1952 r. (fragment) Nr 108. 1953, brak dokładnej daty - Analiza działalności Okręgowego Zarządu Kin w Bydgoszczy (fragment) Nr 109. 1953 (luty), brak dokładnej daty - Artykuł Kina dworcowe w Biuletynie CUK Nr 110. 1953 (marzec), brak dokładnej daty - Pismo dotyczące „Przeglądu filmów związanych z życiem i walką towarzysza Stalina" Nr 111. 1953 marzec 9 - Protokół z zebrania aktywu Okręgowego Zarządu Kin w Rzeszowie w związku ze śmiercią Józefa Stalina Nr 112. 1953 (maj), brak dokładnej daty - Opracowanie „Baza techniczna i jej zadania w roku 1953" wygłoszone na II Zjeździe Dyrektorów Okręgowych Zarządów Kin (fragment) Nr 113. 1953 czerwiec 10 - List pomocników kinowych z Katowic do redakcji audycji radiowej „Fala 49" Nr 114. 1953 (sierpień), brak dokładnej daty - Referat dyrektora Centralnego Zarządu Kin Kazimierza Nizińskiego „Geografia kin w Polsce" wygłoszony na zebraniu kolegium w dniu 13 sierpnia 1953 r. (fragment) Nr 115. 1953 grudzień 15 - Pismo dotyczące nieprawidłowości w sprzedaży biletów w kinie Robotnik w Lublinie Nr 116.1954 styczeń 29 - Pismo uczniów i pomocników z wrocławskich kin do redakcji audycji „Muzyka i Aktualności" Nr 117.1954 luty 6 - Skarga widza z Zielonej Góry do Centralnego Urzędu Kinematografii Nr 118.1954 lipiec 13 - Pismo ekspozytury Centrali Rozpowszechniania Filmów w Kielcach do redakcji audycji „Muzyka i Aktualności" w odpowiedzi na skargę słuchacza radiowego Nr 119.1955, brak dokładnej daty - Opracowanie Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie na temat ekonomiki kinematografii (fragment) Nr 120.1955 maj 16 - Notatka w sprawie pożaru kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim Nr 121. i955 maj 17 - Zarządzenie nr 45 prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie w związku z pożarem kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim (fragment) Nr 122. 1955 czerwiec 15 - Korespondencja w sprawie pożaru kina objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim Nr 123. 1955 (lipiec), brak dokładnej daty - Dokumenty związane z dochodzeniem w sprawie zażalenia kierownika kina Bagatela w Krynicy (wybór) Nr 124. 1956, brak dokładnej daty - Opracowanie Centralnego Urzędu Kinematografii w Warszawie na temat kin oświatowych (fragment)

czwartek, 29 lipca 2010

Relacja!

Na naszej stronie internetowej pojawiła się właśnie relacja z wyprawy, pozwalająca dokładnie zapoznać się z jej przebiegiem. Zapraszamy do ruszenia z nami w wirtualną trasę po Francji.

czwartek, 22 lipca 2010

Po wyprawieMinęły już ponad dwa tygodnie od naszego powrotu do Łodzi. Można powiedzieć, że jest to jednocześnie dużo i mało. Dużo - bo każde z nas zdążyło już zająć się swoimi codziennymi sprawami, wyruszyć w kolejną trasę, rzucić się w wir pracy albo zatopić w myślach zupełnie już od Francji odległych. Mało - bo tak naprawdę jeszcze tej wyprawy nie zakończyliśmy i nie zakończymy, dopóki wszystko, co zdążyliśmy przeżyć, zanotować w dziennikach, utrwalić na zdjęciach nie zostanie ostatecznie opracowane.

Dzienniki, szkice własnych obserwacji z podróży każdego z uczestników, a także eseje dotyczące twórczości Andrzeja Bobkowskiego i jej umiejscowienia w szerszym - także współczesnym - kontekście złożą się na naszą publikację "Szkice piórkiem 70 lat później". Mamy zamiar także przygotować wystawę fotograficzną, na której chcielibyśmy ukazać obraz Francji, wyłaniający się z robionych przez nas fotografii.Ruszając w podróż po Francji szlakiem Andrzeja Bobkowskiego, chcieliśmy przypomnieć postać tego "antypisarza", niezwykłego i fascynującego człowieka. Wsiadaliśmy na rowery w konkretnym celu - wykładowcy, doktoranci, studenci, słowem: grupa wybitnie nierowerowa, wydawałoby się. Chcieliśmy opowiedzieć o "Szkicach piórkiem" i poczuć tą samą wolność, energię, która tak bardzo fascynuje czytelników dziennika z czasów hitlerowskiej okupacji Francji.

Sam, przygotowując się do wyprawy, z coraz większym zdumieniem odkrywałem, jak różny może być punkt widzenia, sposób odczuwania różnych ludzi, żyjących w tym samym czasie i na tym samym kontynencie, ale tak naprawdę w zupełnie innej rzeczywistości.

Francja, choć okupowana przez Niemców, zdaje się znajdować na przeciwnym biegunie od tego, na którym znajdowała się Polska, której obraz wyłania się z twórczości Borowskiego, Białoszewskiego, Ścibora-Rylskiego czy Baczyńskiego. Można wątpić, czy z choć przybliżoną intensywnością, wielką wolą życia i poznawania mógłby odczuwać świat człowiek podróżujący po współczesnej Bobkowskiemu Polsce. Trudno jednak odmówić jego dziennikom uroku i fascynującej pisarskiej "lekkości" pióra - które tak bardzo wyróżniają jego wojenną twórczość z szeregu innych polskich autorów.Trudno opowiedzieć o wyprawie w ramach kilku akapitów, które wymusza formuła bloga, bezlitosna dla długich tekstów. Wydaje się, że każdy z nas wyniósł z niej dla siebie coś ważnego. Zdarzały nam się chwile euforii i zwątpienia. Czasem nie wszystko wychodziło tak, jak to planowaliśmy Nie wszystko, co założyliśmy sobie, zanim wyruszyliśmy spod łódzkiej siedziby Gazety Wyborczej, udało nam się zrealizować, ale jednak był to czas niezwykły i bezcenny. Zobaczyć Francję współczesną, zmienioną, ubraną w nowe szaty, nieco młodszą i nieco starszą zarazem niż ta, którą widział Bobkowski i porównać ją z tą, która wyłania się z wojennych dzienników tego autora - to przeżycie, które pozostaje na długo w pamięci.

Jako jeden z współautorów tego bloga chciałbym także przyznać, że relacje, ukazujące się na tym blogu w trakcie wyprawy - dość szybko wymknęły nam się spod kontroli, pozostawiając nas samych z poczuciem niedosytu, a czytelników - niedoinformowanych. Nie obiecując zbyt wiele, mogę tylko powiedzieć, że w czasie wakacji postaramy się tu umieścić relacje z odcinków, o których nie zdążyliśmy dotychczas opowiedzieć.

Tymczasem polecam zaglądać co jakiś czas na naszą stronę internetową i bloga, gdzie będziemy umieszczać informacje na temat publikacji, działań i inicjatyw, które związane będą z prezentacją materiałów z wyprawy.

Przemek K.

sobota, 3 lipca 2010

O nowo poznanych przyjemnościachOd czasu, kiedy pojawili się w kraju, minęło nie tak niewiele dni. Odkrywali kolejne regiony, miasta, dzielnice, ulice, punkty na mapie skomplikowanych sieci węży zwanych ulicami. Cisza małych miasteczek i hałas, drapieżność metropolii. Agues-Mortes i Marsylia. Rowery i autokary.

Czas ma to do siebie, że mimo uwięzienia w ciasnych kilku metrach kwadratowych więzienia zwanego jego miarą - tak naprawdę w każdej chwili i dla każdego upływa w zupełnie inny sposób. Czym jest sekunda, minuta, godzina, dzień, tydzień nawet, jeśli mowa o indywidualnych uczuciach każdego człowieka? Narrator sam nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, widzi jednak, że czas nie istnieją znaki, które pozwolą go oznaczyć.

Prawdopodobnie, tak jak pisał Tomasz Mann te chwile, które upływają najszybciej - bo wzbogacają nas pięknem, mądrością, odkryciami nowego- tak naprawdę rozciągają się potem na miesiące, lata, całe życie, pozostawiając swój smak na dużo dłużej w ustach smakującego.

Byli więc we Francji, a czas upływał im zdecydowanie za krótko. Narrator odkrył jednak, że tak wcześniej zaniedbywany przez niego rower daje poczucie ogromnej wolności, jeśli tylko pozwoli mu się odkrywać wraz z sobą. Każde z kolejnych przeżyć na trasie to jakby spróbowanie wcześniej już ukochanych pokus dla zmysłów na nowo.

Narrator czuje świst wiatru w uszach, kiedy zjeżdża się z góry w drodze z Oradour do Limoges w kompletnej ciemności, kiedy inny człowiek staje się tylko czerwonym światełkiem migającym naprzeciw, a godzina robi się zupełnie nieprzyzwoita. Śmieje się aż do bólu brzucha w Tuluzie, piknikując z lekkim zawrotem głowy nad rzeką. Pożera wzrokiem winogrona, rozciągające się na horyzoncie winnic i malutkich nadmorskich miasteczek, pędząc wzdłuż kanału z Carcassone do Gruissan. Czuje euforię, gdy po długich godzinach, poszukiwaniach dodatkowych sił i walce z wątłym ciałem humanisty widzi w końcu tabliczkę z upragnionym napisem, oznaczającym bliskość celu podróży. Złości się, kiedy własne ciało i umysł zatrzymują go, odmawiając towarzystwa w podróży przez pustynię Camargue. Wsłuchuje się w ryk miasta, szusując między autami, doprowadzając do szału kierowców.Rower, jako środek lokomocji i towarzysz podróży, pozwolił im zobaczyć rzeczy, które z autokaru czy pociągu zdają się być tylko fatamorganami, symulakrami. Nie można ich dotknąć, zlewają się w jedno w pędzie samochodu. I choć nie jeździli tak wiele, choć nie zawsze im wszystko się udawało, wciąż poszukiwali tego, o czym pisał Bobkowski - piękna, które może być tak samo trudne do zniesienia, jak ból. Przeżycia go do tej granicy, po przekroczeniu której mdleje się wewnętrznie.

Narrator pisze w trzeciej osobie, bo wciąż jeszcze odkrywa. A po powrocie? Po powrocie jest wieloma rzeczami naraz, ale także kontynuacją miłości do pewnego środka lokomocji, który pozwolił mu tak wiele przeżyć.

Przemek K.

Rowerowe RiwierstwoPrzekroczyliśmy już dolinę Varu i od środy jesteśmy po „rzymskiej” stronie Francji. Do 1860 roku Cannes, Nicea i inne miasta leżące na wschodnim brzegu rzeki znajdowały się w obrębie wpływów włoskich księstw. Jak zwykle omijamy autostrady i ospale, iście rowerowym tempem, toczymy się „bobko-wozem” historyczną Via Aurelia, biegnącą wzdłuż wybrzeża. Pomimo zmęczenia, po dotarciu na camping w Antibes, wyciągamy rowery i zamiast do pobliskiego wesołego miasteczka, wyruszamy nieznaną drogą do Cannes (o nocnej wyprawie do stolicy europejskiego filmu czytaj w poście, zamieszczonym poniżej).
Po czterech godzinach snu wstajemy z samego rana i ruszamy dalej. Rundka po okolicznych plażach i starym mieście to dla nas relaks. W Antibes zwiedzamy muzeum Picassa ze świetną czasową wystawą hiszpańskiego artysty Jaume Plensy ( http://www.jaumeplensa.com/ ) . Tego typu nieprzewidziane, nieplanowane zdarzenia to najsmaczniejsze kąski całej wyprawy.
Jest upalnie. Co kilka kilometrów zjeżdżamy na plażę i orzeźwiamy się w chłodnym jeszcze morzu. Przyprawieni morską solą wracamy do naszego obozowiska, aby w ciągu godziny z wędrowców, w cudowny sposób, przemienić się w bywalców salonów. Wieczorem jedziemy bowiem do Monte Carlo, a to przecież zobowiązuje. Wygniecione koszule i sandały to chyba kwintesencja naszej rowerowo-naukowej wyprawy. Po drodze zatrzymujemy się w Nicei. Spacer słynną Promenade des Anglais skłania do refleksji nad kształtem współczesnej kultury. Siadamy w jednej z knajp usytuowanych na samej plaży. Zamawiamy drinki i zaczynamy czytać fragmenty Szkiców… Po kilku minutach podchodzi do nas podchmielony mężczyzna w średnim wieku i po polsku zagaduje o to, co robimy. Okazuję się, że jest on właścicielem restauracji, w której siedzimy, podróżnikiem i mitomanem. Konwersujemy z nim przez chwilę, opowiadamy o ekspedycji, a on ochoczo dzieli się z nami swoimi doświadczeniami życiowymi. Choć na pozór sporo nas łączy, upustu żadnego nie dostajemy (czy w ogóle powinniśmy go oczekiwać? ). Płacimy rachunek, grzecznie się żegnamy i wychodzimy. Przed nami Monte Carlo, które jak się okazało stoi przed nami „zamtworem”. Monaco najwyraźniej nie potrzebuje przybyszy niezorientowanych co? gdzie? i jak?. Brak oznakowania, szalejący GPS, późna pora i ogarniające wszystkich zmęczenie skłaniają nas do odwrotu. A bientôt Cote d’Azur!
Natalia K.